Phục hình răng sứ

Phục hình răng sứ thẩm mỹ với nhiều lựa chọn khác nhau:

Răng sứ với khung sườn hợp kim Co-Cr Răng sứ với khung sườn hợp kim Titan Răng sứ với khung sườn hợp kim Ni-Cr
     

Răng sứ với khung sườn Quý kim Au-Pt

Răng toàn sứ với khung sườn là sứ Zirconia

Mặt dán verneer sứ